Þjónustuskilmálar

Þjónustuveitandi er Sóltún heimahjúkrun og heimaþjónusta ehf., kt. 650310-0710 með aðsetur að Sóltúni 2, 105 Reykjavík. Símanúmer þjónustuveitanda er 563-1400, vefsíða þjónustuveitanda er http://www.soltunheima.is og tölvupóstfang soltunheima@soltunheima.is (hér eftir „þjónustuveitandi“).

 1. Skilmálar þessir gilda um kaup skjólstæðinga á þjónustu af þjónustuveitanda. Með kaupum á þjónustu af þjónustuveitanda verður til samningur á milli þjónustuveitanda og þjónustuþega og um þann samning gilda skilmálar þessir.
 2. Þjónustuveitandi veitir þjónustu á sviði 1) heimahjúkrunar, 2) heimaþjónustu og 3) heilsueflingar. Embætti landlæknis staðfesti 26.10.2010 að þjónustuveitandi uppfylli faglegar lágmarkskröfur til þess að veita heimahjúkrunarþjónustu. Um þjónustu heimahjúkrunar gilda lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012, lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007, lög um sjúkraskrár nr. 55/2009 og önnur lög eftir því sem við á. Það athugast að almennt gilda framangreindar lagareglur ekki um starfsemi heimaþjónustu og heimahreyfingar. Í samþykktu tilboði á milli þjónustuþega og þjónustuveitanda er tiltekið um hvort kaup á heimahjúkrun, heimaþjónustu eða heilsueflingu er að ræða. Skilmálar þessir gilda eingöngu um þá þjónustuþætti sem þar eru tilteknir. Til að mynda gilda skilmálar sem eingöngu eiga við um heimahjúkrun ekki um þá þjónustuþega sem eingöngu eru þjónustaðir með heilsueflingu eða heimaþjónustu.
 3. Þjónustuveitandi veitir þjónustu sem að fullu er greidd af þjónustuþegum og er ekki niðurgreidd af hinu opinbera. Greitt er fyrir þjónustu þjónustuveitanda samkvæmt verðskrá þjónustuveitanda eða samkvæmt tilboði. Verði breytingar á verðskrá þjónustuveitanda skal þjónustuþega tilkynnt um slíkar breytingar. Verðskrá þjónustuveitanda tekur mið af dagvinnutíma. Hitti regluleg þjónusta á lögbundinn frídag er leitast við að hliðra þjónustunni yfir á annan dag eða fella hana niður, í samráði við þjónustuþega. Ef þjónusta er veitt um helgar eða óskað eftir að hún sé veitt á lögbundnum frídögum bætist við það álag á verðskrá þjónustuveitanda sem á við á viðkomandi dögum.
 4. Hafi þjónustuþegi samþykkt og sé veitt þjónusta aukalega sem ekki hefur fyrir fyrirfram samið um í skriflegu tilboði skal greitt fyrir slíka viðbótarþjónustu samkvæmt verðskrá sem er birt á vefsíðu félagsins.
 5. Reikningar vegna þjónustu eru sendir út mánaðarlega og eru á eindaga 10. dags hvers mánaðar. Sé reikningur ógreiddur 20 dögum eftir eindaga áskilur þjónustuveitandi sér rétt til þess að hætta að veita þjónustu. Ef þjónustuþegi hefur athugasemdir við reikninga verður hann að láta vita um þær án tafar og eigi síðar en á eindaga. Að öðrum kosti telst reikningurinn samþykktur. Falli reikningur í eindaga ber þjónustuþega að greiða dráttarvexti af reikningnum í samræmi við III. kafla vaxtalaga nr. 38/2001 og reikningurinn fer í innheimtuferli.
 6. Hyggist þjónustuþegi ekki nýta sér þjónustu sem pöntuð hefur verið skal þjónustuþegi láta þjónustuveitanda vita með að minnsta kosti sólarhringsfyrirvara, ella greiðist fyrir þjónustuna. Sé þjónusta fyrirhuguð á mánudagsmorgni skal hafa samband fyrir kl. 16 á föstudegi til að afpanta þjónustu. Ef um er að ræða þjónustusamninga til lengri tíma eða þjónusta sem veitt er er umtalsverð áskilur þjónustuveitandi sér rétt til þess að semja um lengri uppsagnarfrest.
 7. Ef heilsa þjónustuþega breytist þannig að hjúkrunarfræðingur metur það svo að annað hvort þurfi að auka við þjónustu eða að þjónusta verði ekki veitt nema af faglærðum starfsmönnum þjónustuveitanda, skal þjónustuveitandi gera þjónustuþega nýtt tilboð í þjónustu. Framangreint getur leitt til lægra eða hærra verðs á veittri þjónustu og getur ekki komið til framangreinds nema með samþykki þjónustuþega. Nýtt tilboð sem gert er samkvæmt þessari grein fellir eldra tilboð um þjónustu strax úr gildi. Samþykki þjónustuþegi ekki nýtt tilboð áskilur þjónustuveitandi sér rétt til þess að rifta samningi við þjónustuþega, telji hjúkrunarfræðingur það ekki forsvaranlegt með tilliti til heilsufars þjónustuþega að þjónusta viðkomandi með takmarkaðri þjónustu þegar mat hjúkrunarfræðings er að þjónustan þurfi að vera umfangsmeiri. Komi til tilviks sem þessa skal þjónustuveitandi eftir fremsta megni leiðbeina þjónustuþega um önnur úrræði sem standa honum til boða í velferðar- og/eða heilbrigðiskerfinu.
 8. Allir starfsmenn þjónustuveitanda þ.m.t. nemar og þeir sem ekki eru heilbrigðisstarfsmenn,  gæta fyllstu þagmælsku um allt það sem þeir komast að í starfi sínu um heilsufar þjónustuþega, ástand, sjúkdómsgreiningu, horfur og meðferð ásamt öðrum persónulegum upplýsingum. Framangreint gildir ekki bjóði lög annað eða rökstudd ástæða er til þess að rjúfa þagnarskyldu vegna brýnnar nauðsynjar. Samþykki þjónustuþega eða forráðamanns, ef við á, leysir starfsmenn undan þagnarskyldu. Þagnarskylda samkvæmt framangreindu nær ekki til atvika sem heilbrigðisstarfsmanni ber að tilkynna um samkvæmt öðrum lagaákvæðum sbr. 3. mgr. 17. gr. laga nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn. Í þeim tilvikum ber heilbrigðisstarfsmanni skylda til að koma upplýsingum um atvikið á framfæri við þar til bær yfirvöld. Um trúnaðar- og þagnarskyldu heilbrigðisstarfsmanna gilda ákvæði laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 og önnur lög eftir því sem við á.
 9. Farið er með allar persónuupplýsingar sem þjónustuveitandi móttekur eða skráir hjá sér í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Tilgangur skráninga upplýsinga getur annars vegar verið til þess að halda utan um samskipti við þjónustuþega, hvaða þjónustu viðkomandi hefur fengið og til þess að uppfylla lagaskyldur um skráningu upplýsinga og fer þá eftir þeim lögum sem eiga við um slíka skráningu. Hins vegar getur tilgangur í tilfelli t.d. heimahreyfingar verið að halda utan um árangur viðkomandi þjónustuþega. Þjónustuveitandi skuldbindur sig til þess að tryggja persónuvernd þjónustuþega sinna og getur þjónustuþegi hvenær sem er afturkallað framangreint samþykki með tilkynningu til þjónustuveitanda. Í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga þurfa þjónustuþegar að veita sérstakt samþykki um vinnslu persónuupplýsinga hjá þjónustuveitanda.
 10. Þjónustuþegi samþykkir að starfsmenn heimahjúkrunar hafi aðgang að sjúkraskrá þjónustuþega og skrái upplýsingar í sjúkraskrá í samræmi við ákvæði laga nr. 55/2009 um sjúkraskrár.
 11. Þjónustuveitandi getur gert þá kröfu til þjónustuþega að á heimili hans séu nauðsynleg hjálpartæki gagnvart starfsfólki þjónustuveitanda vegna vinnuverndarsjónarmiða.
 12. Þjónustuþegi skal leita allra leiða til þess að aðgengi að heimili hans sé tryggt fyrir starfsmenn þjónustuveitanda. Sé þjónustuveitandi með lykla eða annan aðgangsbúnað að heimili þjónustuþega skulu aðilar sammælast um hvernig nota skuli slíkan aðgang.
 13. Starfsfólk þjónustuveitanda getur farið fram á það við skjólstæðing að dýrum sé haldið frá starfsfólki.
 14. Óheimilt er að taka myndir, myndbönd, hljóðupptökur eða annað sambærilegt af starfsfólki þjónustuveitanda, nema með ótvíræðu samþykki starfsfólks þjónustuveitanda.
 15. Þjónustuveitandi líður ekki andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi gagnvart starfsfólki sínu af hálfu skjólstæðinga eða annarra aðstandenda. Ef grunur leikur á framangreindu áskilur þjónustuveitandi sér rétt til þess að rifta samningi við skjólstæðing án fyrirvara.
 16. Séu aðstæður á heimili þjónustuþega það slæmar að mati þjónustuveitanda að ekki sé hægt að bjóða starfsfólki upp á það sem starfsumhverfi, þar með talið áfengis- eða fíkniefnaneysla á heimilinu, getur þjónustuveitandi, ef ekkert er að gert, hætt að veita þjónustu og þar með rift samningi þessum án fyrirvara.
 17. Þjónustuveitandi áskilur sér sveigjanleika í mætingu til skjólstæðinga. Framangreint leiðir af eðli starfseminnar, þar sem starfsmenn geta tafist í verkum hjá öðrum skjólstæðingum.
 18. Þjónustuveitandi ber eingöngu ábyrgð á tjóni sem þjónustuþegi verður fyrir vegna mistaka eða vanrækslu starfsmanna þjónustuveitanda við framkvæmd starfa sinna.
 19. Óski þjónustuþegi eftir því að þjónustuveitandi hafi samband við tiltekna aðstandendur eða aðra þjónustuveitendur vegna þeirrar þjónustu sem þjónustuveitandi veitir þjónustuþega skal þjónustuþegi framvísa skriflegu umboði til þjónustuveitanda sem heimilar slíkt.
 20. Þjónustuveitandi áskilur sér rétt til þess að breyta skilmálum þessum. Komi til slíkra breytinga skal þjónustuþega tilkynnt um breytingar á sannanlegan hátt.
 21. Skilmálar þessir og samningar þeim tengdum falla undir íslensk lög. Rísi mál út af skilmálum þjónustuveitanda skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Þessir skilmálir voru síðast uppfærðir 10.10.2018.